ترموهیدرومتر چیست؟

30.5015

Thermometer / Moisture meter (thermohydrometer)

Moisture meter / thermometer can measure humidity and ambient temperature. The relative humidity unit is% (range 0.0 to 100%). Relative humidity is the highest moisture content that air can hold without condensation. This equipment is capable of measuring and displaying the temperature of a refrigerant with ℃ or ℉ and humidity by a thermostat in% RH.


Thermometer / Moisture meter (thermohydrometer)

Moisture meter / thermometer can measure humidity and ambient temperature. The relative humidity unit is% (range 0.0 to 100%). Relative humidity is the highest moisture content that air can hold without condensation. This equipment is capable of measuring and displaying the temperature of a refrigerant with ℃ or ℉ and humidity by a thermostat in% RH.


Application of analog thermohydrometers

This thermometer can be used for things such as cooking to measure the temperature of the meat, measure the temperature of the soil and the asphalt, measure the liquids, the milk and everything that the sensor can absorb inside it.

فروشگاه نیک آریا تاش
تاش لب، فروشگاه محصولات نیک آریا تاش

شما مشتری گرامی می توانید با مراجعه به فروشگاه آنلاین ما، تاش لب tashlab.ir ،کلیه محصولات نیک آریا تاش را مشاهده و در صورت تمایل خریداری نمایید.

مقالات مرتبط