دانلود

نرم افزار های دستگاهای TFA & DE

کیلیما دیتالوگر

نرم افزار مخصوص دستگاه 30.3039 Klima Logger تفا:

setup_klimaloggpro_tfa_eu-1.3.2


log10 DE

 

 

 

نرم افزار مخصوص دستگاه دیتالاگر 10 دی ای :

LOG10_NEW LT


5020.0896

 

نرم افزار مخصوص دستگاه ترمومتر لیزری RH896 با سنسور دی ای :

RH 896_ english


30.3015

 

 

 

نرم افزار مخصوص دستگاه Klima Logger 30.3015 تفا :

Software30.3015


log32

 

نرم افزار مخصوص دستگاه دیتالاگر 32 دی ای:

Log32Connect_360 (16)


دیتالاگر دما و رطوبت

 

 

 

 

 

نرم افزار مخصوص دستگاهای دیتالاگر سری 200 دی ای:

نرم افزار دیتالاگر سری 200


 

Related Posts